نمایش تیزر – نخستین رویداد استارت آپ ويكند محيط زيست و مديريت شهري هوشمند

نخستین رویداد استارت آپ ويكند محيط زيست و مديريت شهري هوشمند http://swg-city.ir/wp-content/uploads/2018/02/startupposter.mp4